Takk for det gode arbeidet som gjøres av våre innbyggere  !

Bilde av glass- og metallemballasje

2017 ble året hvor vi blant annet endret åpningstidene til å bli like gjennom hele året og hvor bruktbutikken OMGJØRAS ble etablert i 35 tonn gjenbrukte brakker. En butikk som vi har blitt veldig stolte av, og som publikum bruker flittig også med tanke på å levere ting som er for gode til å kaste. Rundt regnet har vi reddet 70 tonn avfall fra å havne i konteinerne.

Arbeidet med oppgradering av gassanlegget er nok det som har krevet mest ressurser i 2017. Ellers har det ikke vært nevneverdige problemer med driften for øvrig. 

Tilflytningen til ØRAS-regionen øker stadig, og pr. 31.12.2017 hadde tallet på innbyggere økt til 77.366. Økning i innbyggertallet, fører ofte til økning i avfallsmengdene og resultatmessig ga dette en økning på litt over 1000. Spesielt ser vi en større økning i levert treverk noe som forklarer en høyere andel avfall til energigjenvinning. 

Nye mål fra EU ventes fastsatt til 65% gjenbruk og materialgjenvinning innen 2035, 60% innen 2030 og 55% innen 2025. 

Vi takker alle innbyggerne våre for det gode kildesorteringsarbeidet som blir gjort, men minner samtidig om at vi alle har en jobb å gjøre fremover.