Med en forventet befolkningsvekst på jorden til et sted mellom 9-10 milliarder i 2050, sier det seg selv at samfunnet må utnytte ressursene vi har i avfallet.

Produksjon fra råstoff er ofte mye mer krevende enn å gjenvinne avfall til nye produkter. Eksempelvis er produksjon av nytt glass og metall svært energikrevende. 

I ØRAS-regionen kildesorterer vi avfallet

  • for å unngå at miljøgifter kommer på avveie og skader mennesker, natur og miljø
  • for å redusere miljøbelastningen ved vårt forbruk ved at avfallets positive verdi utnyttes ved materialgjenvinning, energiutnyttelse og ombruk.

Skal vi kunne møte myndighetenes og EU's strengere krav til avfallssortering i fremtiden, må vi stå sammen i den sirkulærøkonomiske tenkningen. God sirkulærokonomi betyr at minst mulig skal kastes som avfall, men holdes i et kretsløp der stadig resirkulering fører til mindre behov for å ta ut nye råvarer. Vi håper du som innbygger "blir med på laget" slik at vi sammen gjør avfall til ressurser.

I menyen til høyre, kan du lese mer om hvordan ulike avfallstyper skal sorteres. 

Takk for den innsatsen du som innbygger gjør for at vårt land fortsatt kan være en miljønasjon.