Med en forventet befolkningsvekst på jorden til et sted mellom 9-10 milliarder i 2050, er det opplagt at samfunnet må tenke på å utnytte ressursene vi har i avfallet.

Produksjon fra råstoff er ofte mye mer krevende enn å gjenvinne avfall til nye produkter. Eksempelvis er produksjon av nytt glass og metall svært energikrevende. 

I ØRAS-regionen kildesorterer vi avfallet for

  • å unngå at miljøgifter kommer på avveie og skader mennesker, natur og miljø
  • å redusere miljøbelastningen ved vårt forbruk ved at avfallets positive verdi utnyttes ved materialgjenvinning, energiutnyttelse og ombruk.

I menyen til høyre, kan du lese mer om hvordan ulike avfallstyper skal sorteres. Se også vår nyeste utgave av Miljøposten #1/2020 (PDF, 3MB).

Takk for den innsatsen du som innbygger gjør for at vårt land fortsatt kan være en miljønasjon.