Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022 og har som mål å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Loven forplikter å gjennomføre aktsomhetsvurdring i samsvar med OECDs retningslinjer og redegjøre for virksomhetens arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, og offentligjøre redegjørelsen for allmenheten.

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) oppfyller vilkårene i § 2 i Åpenhetsloven, og er derfor omfattet av loven og dens bestemmelser. Som følge av loven ar ØRAS innarbeidet egne rutiner for aktsomhetsvurdering. Arbeidet knyttet til aktsomhetsvurderingen og hvilke funn som er blitt gjort vil bli redegjort for i denne redegjørelsen.

ØRAS har gjennomført en aktsomhetsvurdring. I dokumentet Redgjørelse av aktsomhet i Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (PDF, 936KB) finner du gjeldene aksomhetsvurdering. 

 

Informasjonsplikt

Loven skal også sikre allmenhetens tilgang til informasjon som gjelder disse forholdene og hvordan virksomheten håndterer dem. 

ØRAS må innfri enhver forespørsel etter informasjon knyttet til varer eller tjenester som kan påvirke faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Ved å rette en forespørsel til firmapost@oeras.no vil vi bevare din henvendelse så fort som mulig og senest innen 3 uker etter at forespørselen er mottatt.