Kommunene, ØRAS og samtlige innbyggere er underlagt Lov 1981-03-13 nr 06: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

Lovens formål (endret ved lov 11 juni 1993 nr. 107) :

Denne lov har til formål

  • å verne det ytre miljø mot forurensning 
  • å redusere eksisterende forurensning
  • å redusere mengden av avfall 
  • å fremme en bedre behandling av avfall

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

I lovens kapittel 5 kan du blant annet lese om avfall.

Under menyen på høyre side, har vi lenket til ØRAS Konsesjon; "Tillatelse etter forurensningsloven til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS for drift av Miljøstasjon Dal Skog".