Takk for det gode arbeidet som gjøres av alle våre innbyggere!
Her presenterer vi årsrapporten 2021 (link til rapporten ligger også i menyen til høyre)

Gjenvinningsstasjonen på sommeren. Foto.

2021 ble det 40. driftsåret siden avfallsanlegget på Dal Skog ble åpnet. Vi har hatt fokus på oppgraderinger av anlegg og bygninger, noe vil også vil fortsette med utover i 2022.  Et nytt tilbygg til administrasjonen og nytt varelager til bruktbutikken OMGJØRAS ble igangsatt. I tillegg har vi investert i et nytt pyrolyseanlegg, som omdanner rent trevirke til biokull.  Med denne investeringen vil materialgjenvinningsgraden på trevirke øke, samtidig som vi ivaretar oppvarmingen av bygninger med fjernvarme fra anlegget.

Innbyggertallet har steget til 86.260 pr. 1.1.2022  men antall besøkende til gjenvinnings-stasjonen har gått noe ned i forhold til 2020. Vi produserte mindre avfall hjemme i 2021, og leverte mindre avfall til gjenvinningsstasjonen. Totalt sett gikk avfallsmengden ned med 1345 tonn sammenlignet med 2020, noe som nok skyldes "Korona-oppussingen".

Nye mål fra EU er fastsatt til 65% gjenbruk og materialgjenvinning innen 2035, 60% innen 2030 og 55% innen 2025.  I 2021 endte ØRAS opp med en total ombruks- og materialgjenvin-ningsgrad på  52,9 %.  Av husholdningsavfall som ble levert inn til gjenvinningsstasjonen i 2021, gikk 58,2 % til ombruk og materialgjenvinning!

Vi takker alle innbyggerne våre for det gode kildesorteringsarbeidet som gjøres.

"Sammen gjør vi avfall til ressurser"