ØRAS (Øvre Romerike Avfallsselskap IKS) er et interkommunalt renovasjonsselskap stiftet og eid av kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker for å ivareta felles oppgaver knyttet til avfallshåndtering.  

Selskapet ledes av daglig leder med et styre og et representantskap og selskapets virksomhet er basert på rammebetingelser som er nevnt i selskapsavtalen/vedtekter.  ØRAS er ansvarlig for innsamling av husholdningsavfall, kontakt mot abonnentene og kontrakt med renovatør.  Selskapet har også ansvar for videre håndtering av avfallet samt drift av Miljøstasjon Dal Skog og alle returpunkter for glass- og metallemballasje i kommunene.

Miljøstasjon Dal Skog startet som en avfallsplass for ØRAS-kommunene i 1981. Deponiene, med membraner som bunntetting, sigevannsoppsamling og rensing, erstattet de gamle fyllingene i kommunene. I 1991 var Dal Skog 1 fullt og deponeringen fortsatte på Dal Skog II.
I dag er situasjonen på området endret betraktelig. Deponiene er kun en del av virksomheten og stadig mer av ressursene som mottas fra private husholdninger og en del næringskunder sendes til gjenvinning og behandling andre steder.

Fyllplass Dal Skog endret i 1994 navn til Miljøstasjon Dal Skog. I 1998 ble det forbudt å deponere matavfall, og fra samme år startet dermed selskapet med optisk utsortering av matavfall. 1. juli 2009 kom forbudet mot å deponere alt biologisk nedbrytbart avfall.

I 2022 ble 44 % av totalt mottatt husholdningsavfall sendt til energigjenvinning, 52 % gikk til materialgjenvinning, 2 % til ombruk og 2 % av alt avfallet ble lagt på deponi.  Målene fra EU/EØS for 2020 er at minimum 50 % av alt avfall skal gjenbrukes eller materialgjenvinnes. 

88.600 personer besøkte gjenvinningsstasjonen i 2022, mot 96.000 besøkende i 2021

De fire kommunene hadde totalt 88.678 innbyggere pr. 1.3.2023 og 37.189 abonnenter pr. 1.1.2023.