ØRAS (Øvre Romerike Avfallsselskap IKS) er et interkommunalt renovasjonsselskap stiftet og eid av kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker for å ivareta felles oppgaver knyttet til avfallshåndtering.  Selskapet ledes av daglig leder med et styre og et representantskap.  Selskapets virksomhet er basert på rammebetingelser som er nevnt i selskapsavtalen/vedtekter.  Det er kommunene selv som har ansvar for innsamling av husholdningsavfallet, kontakten mot abonnentene og kontrakten med renovatør. ØRAS har ansvar for driften av Miljøstasjon Dal Skog og returpunktene i kommunene.

Miljøstasjon Dal Skog startet som en avfallsplass for ØRAS-kommunene i 1981. Deponiet, med membran som bunntetting, sigevannsoppsamling og rensing, erstattet de gamle fyllingene i kommunene. I 1991 var Dal Skog I fullt og deponeringen fortsatte på Dal Skog II. I dag er situasjonen på området endret betraktelig. Deponiene er kun en del av virksomheten og stadig mer av ressursene kreves andre steder.

Fyllplass Dal Skog endret i 1994 navn til Miljøstasjon Dal Skog. I 1998 ble det forbudt å deponere matavfall. Fra 1.7.2009 kom forbudet mot å deponere alt biologisk nedbrytbart avfall. I 2015 gikk 48,1 % av alt mottatt avfall til energigjenvinning, 49,9% til material-gjenvinning, 1,2% til ombruk og bare 0,9 % av alt avfallet ble lagt på deponiet. ØRAS har dermed allerede innfridd kravene som EU/EØS satte i 2008; om at 50% av alt avfall skal gjenbrukes eller materialgjenvinnes innen år 2020. 

Det var 113.508 besøkende på gjenvinningsstasjonen i 2016.

De fire kommunene hadde totalt 75.084 innbyggere og 31 703 abonnenter pr. 1.1.2017.