Viktige milepæler og begivenheter

År Dato Hva skjedde
2023 01.05 Utvidelse av Gamle Verkstedet igangsettes
2023 05.01 Buehallen brenner ned
2022 01.09 Solcellepaneler installeres, kompost og adm.bygg
2022 01.06 Pyrolyseanlegg tas i bruk
2022 01.06 Utvidelse av lager til bruktbutikken ferdigstilt
2022 01.05 Tilbygg adm.bygg ferdigsstilt
2021 01.09. Utvidelse av lager bruktbutikk
2021 01.09. Tilbygg adm.bygg igangsettes
2021 01.09. Pyrolyseanlegg igangsettes
2020 01.12. Mottak av smittefarlig avfall innføres
2020 01.12. Nytt sorteringsanlegg for næringsavfall åpnes
2020 01.10. Tømmekalender blir elektronisk 
2020 01.10. Alle tømmeruter i 3 kommuner legges om
2020 01.07. Ny utslippstillatelse/konsesjon godkjennes
2020 01.05. Hurdal, Nannestad og Ullensaker får ny renovatør
2020 01.05. ØRAS overtar innsamling av hush.avfall
2019 Desember Ny avfallstrategi 2019-2030 vedtas
2019 August Oppgradert sigevannsanlegg er i drift
2019 01.04. Brukerbetaling på kr. 100,- innføres
2018 01.12. Ny buehall på gjenvinningsstasjon påbegynnes
2018 Juni Nytt utjevningsbasseng påbegynnes
2018 April Pumpe for biodiesel etableres på anlegget
2017 November 2 Sterling-motorer for strømproduksjon igangkjøres
2017 12.06. Gjenbruksbutikken OMGJØRAS åpnes
2017 Januar Nye åpningstider og VIPPS som betaling innføres
2015 Desember Matavfall sendes til Romerike Biogassanlegg
2015 September Nytt telt for lagring/omlasting av avfall settes opp
2014 Mars Ny trafostasjon kommer på plass
2014 Oktober Ny Skolestue og auditorium ferdigstilles
2013 September ØRAS kjøper Dal skog av kommunen
2012 Juni Komplett tak over hele rundellen ferdigstilles
2012 Februar Nye avslagere og transportbånd Optibag på plass
2011 November Ny bilbrovekt (24 m) ferdigstilles
2011 September Ny plass for ferdig hagejord opparbeides
2011 September Ny tank for spillolje monteres
2011 August Tak over rundellen forlenges
2010 Desember 12 nye gassbrønner på deponiet
2010 Oktober Nytt ombrukstelt
2010 August Tak over kundemottaket bygges
2010 Juni Asfaltdekke på rampe og treverksplate
2010 Mai Digitale kameraer til Optibaganlegget
2009 Oktober Ferdig flisfyringsanlegg
2008 Oktober Ferdig med infiltrasjonsbasseng nr. 3
2008 01.10. Oppstart trommelkompostanlegg.
2007 27.10. Ny gjenvinningsstasjon åpner
2007 01.08  (08/2006) Luftebassenget ferdig rehabilitert etter 1 år
2006 01.12. Optibag-anlegget oppgraderes
2006 Høsten Nytt hageavfallsmottak påbegynnes
2006 01.01. Farlig avfallsmottak med 2 kontorer ferdig
2006 01.01. Kildesortering av plastemballasje innføres
2006 01.01. Restavfallstømming hver 14.dag innføres
2005 Høsten Ombygging av lagune til 3 mindre basseng
2004 01.12. Nytt verksted står ferdig
2004 Sommer Rehab. av pumpestasjon gammel fylling
2003 01.06. Adm.bygg Dal Skog står ferdig
2002 Sommer Utbedring av veien inn til Miljøstasjon
2001   Overgang til grønne matavfallsposer
1999 01.09. Mottak av brukte møbler igangsettes.
1999 01.07. Mottak av EE-avfall på Dal Skog igangsettes.
1998 13.09. OptiBag-anlegget åpnes, kompost igangsettes
1998 07.09. Kildesortering i svarte matavfallsposer 
1997 01.10. Gass sendes til Gartner Olsen A/S.
1997 Våren Egne kommunale mottak for spesialavfall
1997 20.02. Bygg av kompostanlegg vedtas
1996 25.10. Gjenvinningsstasjonen blir offisielt åpnet.
1996 22.08. Styret går inn for matavfall til kompost.
1996 15.02. Jordrenseanlegg etableres.
1996 15.02. Navnet Miljøstasjon Dal Skog innføres.
1995 06.02. Pålegg fra FOA om grunnundersøkelser.
1994 01.08. Innføring av to-beholder system - papir/rest.
1992 April Mottak av trevirke og brukte klær innføres.
1991 03.12. Offisiell åpning av Fyllplass Dal Skog 2.
1991 25.09. 10 konteinere for papirinnsamling settes ut. 
1991   Mottar hvitevarer og kuldemøbler. 
1989 12.10. Prosjektet "Miljøbil Romerike" starter.
1989 31.08. Prøveprosjekt på papirinnsamling. 
1988 Oktober ØRAS etablerer innsamling av glass.
1988 01.01. Mottak av spesialavfall igangsettes.
1987 01.12. Rep.skap godkjenner etablering ny fyllplass. 
1987 10.06. Skolekorps starter innsamling av papir.
1987   Batteri-innsamling starter.
1986 26.06. Sigevannsdam får tilførsel med oksygen.
1983 Juli Første luftebasseng i landet anlegges.
1983 01.01. Hurdal tas opp som medlem i ØRAS.
1981 01.10. Fyllplass Dal Skog 1 tas i bruk.
1980 23.01. Utslippstillatelse for Dal Skog 1 mottas.
1979 13.03 ØRAS IKS dannes med 3 kommuner.