ØRAS (Øvre Romerike Avfallsselskap IKS) er et interkommunalt renovasjonsselskap stiftet og eid av kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker for å ivareta felles oppgaver knyttet til avfallshåndtering.  

Selskapet ledes av daglig leder med et styre og et representantskap og selskapets virksomhet er basert på rammebetingelser som er nevnt i selskapsavtalen/vedtekter.  Det er kommunene selv som har ansvar for innsamling av husholdningsavfallet, kontakten mot abonnentene og kontrakten med renovatør.  ØRAS har ansvar for avfallshåndteringen samt drift av Miljøstasjon Dal Skog og returpunkter for glass- og metallemballasje i kommunene.

Miljøstasjon Dal Skog startet som en avfallsplass for ØRAS-kommunene i 1981. Deponiene, med membraner som bunntetting, sigevannsoppsamling og rensing, erstattet de gamle fyllingene i kommunene. I 1991 var Dal Skog 1 fullt og deponeringen fortsatte på Dal Skog II.
I dag er situasjonen på området endret betraktelig. Deponiene er kun en del av virksomheten og stadig mer av ressursene som mottas fra private husholdninger og en del næringskunder sendes til gjenvinning og behandling andre steder.

Fyllplass Dal Skog endret i 1994 navn til Miljøstasjon Dal Skog. I 1998 ble det forbudt å deponere matavfall, og fra samme år startet dermed selskapet med optisk utsortering av matavfall. 1. juli 2009 kom forbudet mot å deponere alt biologisk nedbrytbart avfall.

I 2018 ble 49,7 % av totalt mottatt husholdningsavfall sendt til energigjenvinning, 46,6 % gikk til materialgjenvinning, 1,6 % til ombruk og 2,1 % av alt avfallet ble lagt på deponi.  Målene fra EU/EØS for 2020 er at 50% av alt avfall skal gjenbrukes eller materialgjenvinnes. 

 94.743 personer besøkte gjenvinningsstasjonen i 2019, mot 128.500 besøkende i 2018.

De fire kommunene hadde tilsammen totalt 82.054 innbyggere og 35.302 abonnenter pr. 1.1.2020.