Levering av avfall til Dal Skog

Som næringskunde kan du levere forskjellige typer avfall til Dal Skog mot betaling.  Noen avfallstyper krever deklarering. Dette kan gjelde maling, lim og lakk, asbest, PCB-vinduer og vinduer med klorparafiner. Er du gårdbruker er du også deklareringspliktig i forhold til å levere kjemikalier og sprøytemidler etc.  

Vi har alle et ansvar for å ta vare på miljøet vårt og ikke forbruke ressurser. Avfallssortering kan lønne seg for din bedrift ved at dere

  • reduserer utgiftene; sorterte fraksjoner er billigere å levere enn blandet avfall
  • har god profilering; bedriften satser på miljøvennlige løsninger
  • får en bedre trivsel for ansatte
  • oppnår større troverdighet utad ved ryddighet og orden.
  • sikrer ansatte og andre ved orden i avfallsrutiner og oppbevaring av farlig avfall.
  • sikrer at bedriften overholder lover og forskrifter.

ØRAS kan ta imot masser med alle typer oljeforurensninger såfremt konsentrasjonen ligger under 20 000 ppm. Oljeholdige masser legges ut på eget jordrensefelt for nedbryting. Når konsentrasjonen i massene har kommet under kravet satt av myndighetene, brukes disse som overdekkingsmasser på avfallsdeponiene.

ØRAS har ikke tillatelse til å ta imot oljeholdig eller fettholdig slam, kun sand fra sandfangskummer i forbindelse med veier, parkeringsplasser og renseanlegg.

ØRAS vil be om analyserapport i forkant av hver forespørsel/levering.  Kontakt oss for priser på leveranser.

Åpningstider på Dal Skog for næringskunder