Alle næringskunder som kommer til Dal Skog, skal veie inn sitt avfall over vekt og i hovedsak levere på eget mottak. Sameier med eget org.nummer og gårdbruker regnes som næringskunder.

Som næringskunde kan du levere forskjellige typer avfall til Dal Skog mot betaling. Noen avfallstyper krever deklarering. Dette kan gjelde maling, lim og lakk, asbest, PCB-vinduer og vinduer med klorparafiner. Er du gårdbruker er du også deklareringspliktig i forhold til å levere kjemikalier og sprøytemidler etc.  

Dersom næringskunder leverer ukjent farlig avfall på miljøstasjonen vil bedriften bli bedt om å signere et skjema som bekrefter at stoffet som leveres inn er ukjent og at man er inneforstått med at det kan forekomme gebyrer for å avdekke hva stoffet klassifiseres som. 

Miljøattest for levert avfall fås kun i vektas åpningstid.
 

Avfallssortering gir din bedrift

 • Lavere kostnader 
  Det er billigere å levere sortert avfall enn blandet avfall
 • Større troverdighet
  Bedrifter som satser på miljøvennlige løsninger bygger et positivt omdømme
 • Bedre trivsel for ansatte
 • Orden og ryddighet
 • God dialog med myndighetene
  Bedriften overholder lover og forskrifter

ØRAS kan ta imot lettere forurensede masser, dette gjelder også oljeforurensede masser. Oljeforurensede masser legges ut på eget jordrensefelt for nedbryting og rensing. Vi har ikke lov til å ta imot bl.a. fettholdig slam og masser forurenset med PFOS/PFOA.

Ved forespørsler om masser som ønskes levert til deponi vil vi minimum etterspørre en basiskarakterisering, men også analyserapport hvis massene er forurenset/kommer fra områder der det mistenkes forurensning.

Kontakt oss for priser på leveranser
.