Alle næringskunder som kommer til Dal Skog, skal veie inn sitt avfall over vekt og i hovedsak levere på eget mottak.

Som næringskunde kan du levere forskjellige typer avfall til Dal Skog mot betaling.  Noen avfallstyper krever deklarering. Dette kan gjelde maling, lim og lakk, asbest, PCB-vinduer og vinduer med klorparafiner. Er du gårdbruker er du også deklareringspliktig i forhold til å levere kjemikalier og sprøytemidler etc.  

Vi har alle et ansvar for å ta vare på miljøet vårt og ikke forbruke ressurser.

Avfallssortering gir din bedrift

 • Lavere kostnader 
  Det er billigere å levere sortert avfall enn blandet avfall
 • Større troverdighet
  Bedrifter som satser på miljøvennlige løsninger bygger et positivt omdømme
 • Bedre trivsel for ansatte
 • Orden og ryddighet
 • God dialog med myndighetene
  Bedriften overholder lover og forskrifter

ØRAS kan ta imot lettere forurensede masser, dette gjelder også oljeforurensede masser. Oljeforurensede masser legges ut på eget jordrensefelt for nedbryting og rensing. 

Når konsentrasjonen i massene har kommet under kravet satt av myndighetene, brukes disse som overdekkingsmasser på avfallsdeponiet. Av oljeholdig slam gjelder dette bare fra oljeutskillere. Vi har ikke lov til å ta imot bl.a. fettholdig slam og masser forurenset med PFOS/PFOA.

Ved forespørsler om masser som ønskes levert til deponi vil vi minimum etterspørre en basiskarakterisering, men også analyserapport hvis massene er forurenset/kommer fra områder der det mistenkes forurensning.

Kontakt oss for priser på leveranser
.