ØRAS behandler avfallet ut ifra en kretsløpstankegang som følger hierarkiet i avfallspyramiden. Avfallspyramiden, eller avfallshierarkiet, er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall.  Pyramiden skal leses fra øverst til nederst, og målet er at avfallet skal behandles så nær toppen av pyramiden som mulig. 

Avfallspyramiden. Illustrasjon.