Avtalen omfatter ombruk av gummigranulat og sand i banene samt lagring og sortering inne på ØRAS's; deponiområde hvor selskapet har tillatelse til å motta avfall.

Ombruk og gjenvinning

Samarbeidet som ØRAS har inngått med Waste Trade AS/ Advanced Sports Installations Europe AS (ASI) gir mulighet til å arbeide med ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse av kasserte idrettsbaner.

Det drives mye forskning og utvikling på bruk av alternative innfyll i kunstgressbaner, men det er et fakta at det er ca. 1700 kunstgressbaner med gummigranulat i Norge. Det er viktig at det finnes forsvarlige og godkjente mottaks- og behandlingsløsninger som fremmer ombruk og gjenvinning av materialene i disse banene når de kasseres. Dette i tråd med avfallsforskriften og nasjonale miljømål.

Det er også viktig at dette ombrukskonseptet vil kunne redusere behovet for transport av kasserte baner og ombruksmaterialene. Vanlig sand er som regel den største bestanddelen i en bane, og denne sanden er en viktig naturressurs som kan brukes om igjen mange ganger, for derved å redusere uttaket av denne naturressursen.

Advanced Sports Installations Europe AS er en totalaktør som tilbyr hele spekteret av tjenester fra installasjoner av kunstgressbaner til rensing, ombruk og resirkulering av utrangerte kunstgressmatter. ASI har over 25 års erfaring med håndtering av kunstgressbaner i en rekke land i Europa.

Oppgradert vannbehandlingssystem

Det vil i hovedsak være baner fra Sør-Norge som skal behandles inne på området på Dal Skog. ØRAS har et oppgradert system for å fange opp og behandle vann fra alle områder der det håndteres avfall.

Det arbeides nå med driftsrutiner, miljørisikovurderinger og planer for den operative virksomheten som vil starte seinere i august.