Det er i styremøte 04.12.2020 vedtatt at Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) tildeler enerett til Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) for mottak, sortering og behandling av alt restavfall samlet inn på husstandsnivå fra ØRAS´s eierkommuner.

I etterkant av ettersorteringen skal ROAF IKS sikre viderebehandling og avsetning av de utsorterte avfallsfraksjonene i markedet, i tråd med retningslinjene i forurensingsloven §2 punkt 4,  samt avfallshierarkiet. 

Ettersortering, viderebehandlings-, og avsetningstjenester skal kompenseres basert på selvkostprinsippet. ROAF IKS forplikter seg til å føre eget selvkostregnskap for tjenesten, og kompensere utifra dette, jfr. forurensingsloven §34.

Eneretten gjelder i fra 1.2.2021 til 30.09.2024 med mulighet på opsjon fra perioden 01.10.2024 til 30.09.2027.