Før påske hadde ØRAS besøk av Helse- og oppvekstfag vg1 fra Feiring vgs. Klassen er med i en nasjonal satsning som kalles lektor2-ordning. I denne ordningen oppretter skoler et samarbeid med lokale bedrifter for å fremme elevers interesse for realfag og å skape et økt tverrfaglig læringsutbytte. Etter forespørsel fra Feiring vgs. takket ØRAS ja til å bli med på et lite samarbeid.

I forkant av besøket arbeidet elevene med temaene bærekraft og miljøbevissthet. De fikk også tildelt en problemstilling fra ØRAS: «Hvordan kan man minke mengdene med husholdningsavfall?». Denne problemstillingen skulle elevene forsøke å besvare når klassen besøkte miljøstasjonen.

På besøksdagen fikk elevene presentere svarene sine i vårt auditorium. Noen løsningsforslag var konkrete, som f.eks. endring i antall avfallsbeholdere og større økonomiske insentiver for å kildesortere. Andre forslag var mer sammensatte, og omhandlet alt fra bevisstgjøring og større ansvarliggjøring av forbrukere, til endringer i vår kjøpskultur og det vi kaller bruk og kast-samfunnet. Ikke minst fokuserte mange elever på mer enhetlige nasjonale regler og løsninger i avfallshåndteringen.

Oppsummert hadde elevene fra helse- og oppvekstfag varierte og gode svar på problemstillingen og prosjektet ser ut til å ha vært lærerikt. Dagen ble avsluttet med at elevene fikk en omvisning på Miljøstasjonen hvor de fikk se hvordan ØRAS mottar, håndterer og videresender husholdningsavfallet til gjenvinning.

Elever ser på at renovasjonsbil tømmer avfall. Foto.